O nas

W Księdze Sędziów Starego Testamentu jest mowa o Gedeonie, którego Bóg powołał na sędziego Izraela. Pod wodzą Gedeona, 300 wojowników pokonało 135 tysięczną armię wrogów Izraela. Pokonanie o wiele silniejszego przeciwnika, przez garstkę ludzi niewprawionych w boju, dowodzonych przez człowieka, który najmniej się do tego nadaje, uświadamia, że wyzwolenie zawdzięczamy jedynie Bogu.

Cele i zadania grupy wsparcia Gedeon:
 1. Docieranie do ludzi uzależnionych, między innymi poprzez pracę streetworkerów (pracowników ulicy).
 2. Dawanie wsparcia i pomoc osobom uwikłanym w problem uzależnienia i współuzależnienia.
 3. Zachęcanie i stymulowanie do osobistej troski o właściwe relacje z Bogiem i ludźmi, wzrost duchowy i rozwój osobisty.
 4. Wzbudzanie motywacji do podjęcia leczenia.
 5. Motywowanie do zachowania abstynencji.
 6. Współpraca z punktami konsultacyjnymi i ośrodkami odwykowymi.
 7. Pomoc w kierowaniu do placówek specjalistycznych.
 8. Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.
 9. Organizowanie spotkań wolontariuszy i streetworkerów w celu wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń, szkolenia.

Zasady obowiązujące na grupie wsparcia:
 1. Przychodzenie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest zabronione, chyba, że dotyczy to osoby, która po raz pierwszy pojawiła się na grupie wsparcia. Osoba taka może jedynie biernie uczestniczyć w spotkaniu - nie zabiera głosu.
 2. Podczas spotkania zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, przyjmowania innych środków odurzających, używania wulgarnych słów, poniżania, przemocy psychicznej i werbalnej, czy gróźb przemocy.
 3. Wszyscy uczestnicy grupy zobowiązani są do zachowania dyskrecji i niewynoszenia na zewnątrz żadnych spraw poruszanych na grupie, dotyczących bezpośrednio nas i naszych bliskich.
 4. Każdy wypowiada się wyłącznie we własnym imieniu, mówi tylko o swoich doświadczeniach i uczuciach oraz wyraża tylko własne opinie.
 5. Każdy ma obowiązek szanować wypowiedzi innych – gdy mówi jedna osoba, pozostali jej słuchają.
 6. Zwracamy się do siebie bezpośrednio - mówimy do osoby, a nie o osobie.
 7. Na grupie nie zajmujemy się problemami osób nieobecnych.
 8. Każda osoba proszona jest o wniesienie do grupy tyle, ile będzie mogła.
 9. Niedozwolone jest namawianie do całkowitej rezygnacji z fachowej pomocy: lekarza, psychologa, pedagoga, terapeuty, itp.

Sprawy organizacyjne:
 1. Na grupę staramy się przychodzić punktualnie.
 2. Spotkaniem kieruje lider grupy lub osoba przez niego wyznaczona.
 3. Sesja grupy trwa 2,5 godziny.
 4. Na czas trwania grupy wsparcia wyciszamy telefony komórkowe.


Liczymy na szeroko pojętą współpracę i pomoc duchową.