poniedziałek, 25 lipca 2016

Przerwa wakacyjna w sierpniu

W piątek 29 lipca zapraszamy na jeszcze jedną grupę wsparcia przed wakacyjną przerwą.
Wakacje w pełni. My też planujemy przerwę i w sierpniu zawieszamy spotkania.
Na pierwsze spotkanie po wakacjach zapraszamy 2 września na godz. 16.30, do sali nr 1 Wojewódzkiej Poradni Uzależnień i Współuzależnienia przy Szosie Bydgoskiej 1 w Toruniu.


piątek, 22 lipca 2016

Zamartwianie się

Dzisiejsza grupa była prowadzona przez Teresę, a uczestniczyli w niej: Zdzisław, Wiesław, Terenia, Patrycja, Dmitrij, Krystyna, Jan, Małgorzata oraz Paweł, Krzysztof i Ariel. 
Na początek zaśpiewaliśmy dwie pieśni przy akompaniamencie gitary Wiesława i akordeonu Dmitrija. Kiedy zjawił się Jan odśpiewaliśmy wszyscy "Sto lat" na cześć solenizanta. Co prawda Jan obchodził imieniny jakiś czas temu, ale widać było, że nasza niespodzianka sprawiła mu radość. Zdzisław zadbał też o drobny podarunek – breloczek do kluczyków i kartkę imieninową dla fana motocykli. 

Zanim przeszliśmy do zwyczajowej, cotygodniowej rundki, Zdzisław poprosił Krystynę, która zna go najdłużej, żeby przypomniała najważniejsze fakty z jego życia. Sam nie może już, jak to miał w zwyczaju, barwnie opowiadać o sobie, ponieważ po operacji krtani stracił głos. Posłuchaliśmy też opowieści Dmitrija, który w Polsce jest od 12 lat, chwytał się różnych zajęć, a teraz szuka taniego lokum. 
Przy tak licznej grupie, trzeba się było sprężać i każdy miał tyle samo czasu na opowiedzenie skrótu minionego tygodnia. 

Po przerwie Jan zaproponował, żebyśmy rozważyli, po co nam potrzebne jest próżne zamartwianie się. Obrazuje to przypowiastka ze średniowiecznej Anglii o tym, jak to podróżnik w drodze do Londynu spotkał Plagę. Na pytanie wędrowca, ilu ludzi padnie jej ofiarą, Plaga odpowiedziała – 5 tysięcy i dodała – a resztę wykończy strach! Coś w tym jest, bo współczesne badania podają, że jedynie 5% naszych zmartwień, to rzeczywiste problemy, którym trzeba stawić czoła, a reszta to wyimaginowane lęki. 
Czytaliśmy te fragmenty Pisma Świętego, które mogą być lekarstwem na zbędne troski, bo zapewniają nas o tym, że Bóg, jak dobry Tato, ma o nas staranie. 

List do Filipian 4, 6-7 
Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. 

List do Hebrajczyków 13, 5 
Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. 

1 List Piotra 5, 6-7 
Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. 

Psalm 145, 14. 18 
Pan podtrzymuje wszystkich upadających I podnosi wszystkich zgnębionych. 
Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, Wszystkim, którzy go wzywają szczerze.


piątek, 15 lipca 2016

Wybaczenie

Na dzisiejszą grupę wsparcia przybyli: Wiesław, Zdzisław, Krystyna, Jan, Teresa, Wiesława, Ariel, Paweł, Olga, Grzegorz i Renata, a spotkanie poprowadziła Małgorzata. 

Rozpoczęliśmy modlitwą i odśpiewaniem kilku pieśni na chwałę Pana. 
Potem Wiesław odczytał przyniesione przez siebie, wypunktowane wskazówki dla rodziców, mające pomóc w utrzymywaniu dobrych relacji w rodzinie. Każdy mógł wypowiedzieć się o tym, co uważa za istotne w przypadku jego własnej rodziny. Wspomnienia często bywają bolesne. Małgorzata zauważyła, że nasza grupa jest wyjątkowa z tego względu, że tworzą ją rodzice i dzieci z rodzin pokaleczonych przez różnego rodzaju nałogi. Możemy dzielić się doświadczeniami, korzystając z przeciwstawnych często punktów widzenia. Dzięki temu spoglądamy z dystansem i uczymy się od siebie nawzajem. Później był czas na opowiedzenie o wydarzeniach z minionego tygodnia. 

Po przerwie, Jan odczytał fragmenty z Pisma Świętego mówiące o przebaczeniu: 

Księga Kapłańska 19, 17-18 
Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan! 

W Nowym Testamencie Jezus poucza nas, abyśmy nie mieli pokusy sami wymierzać sprawiedliwość: 

Ewangelia Mateusza 5, 38-42 
Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. 

Jezus mówi też, abyśmy miłowali swoich nieprzyjaciół: 

Ewangelia Mateusza 5, 43-48 
Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. 

Wysłuchaliśmy reportażu zamieszczonego na stronie Fundacji Głos Ewangelii, zatytułowanego  "Nie jestem w stanie zapomnieć":

Najbardziej porusza w tej historii umiejętność pokonania chęci zemsty za doznane krzywdy. Sami często nie jesteśmy w stanie tego dokonać. Potrzebujemy Bożej pomocy, aby szczerze i z całego serca wybaczyć.piątek, 8 lipca 2016

Psalmy

W dzisiejszej grupie wsparcia, prowadzonej przez Teresę, uczestniczyli: Terenia, Wiesława, Zdzisław, Wiesław, Darek i Małgorzata. Zaśpiewaliśmy kilka pieśni ze śpiewnika Grupy Gedeon, przygotowanego przez Wiesława. 

Wiesław rozpoczął także tradycyjną rundkę, jak minął tydzień. Każdy z nas przychodzi na grupę z bagażem doświadczeń i dzielimy się nimi, żeby uzyskać zrozumienie, wsparcie, usłyszeć opinię innych. Ważna jest umiejętność uważnego prowadzenia grupy, co bardzo dobrze wychodzi Teresie. Lider grupy – Zdzisław zauważył duży potencjał, który posiada Teresa i wyraził nadzieję, że będzie się kształciła w tym kierunku. Wspomniał też konieczność uzyskania wsparcia finansowego na naukę dla Teresy. 

Słowo Boże, jakie dziś pokrzepiło nas, wyczytaliśmy z Księgi Psalmów. 
Na początek Psalm 7, mówiący o tym, że Bóg przenika nasze serca i zna nasze występki. Małgorzata zauważyła, że Bóg zarządza sąd i do Niego należy wymierzanie sprawiedliwości. Terenia czerpie siłę z tego Psalmu w chwilach, kiedy przytłaczają ją przeciwności. 
Darek zaproponował odczytanie Psalmu 51, który jest pokorną prośbą grzesznika do Boga o wybaczenie. 
Na koniec Teresa przeczytała podnoszący na duchu Psalm:

Psalm 121
Pieśń stopni. Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli zachwiać się twej nodze ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże. Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem. Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym. Za dnia nie porazi cię słońce ni księżyc wśród nocy. Pan cię uchroni od zła wszelkiego: czuwa nad twoim życiem. Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy. 

Małgorzata modląc się tym Psalmem na leśnej ścieżce, dostrzegła swój cień po prawej stronie i dało jej to wielka radość i pewność, że Bóg zawsze towarzyszy nam na szlakach ziemskiej podróży.


piątek, 1 lipca 2016

Deklaracja

Nad przebiegiem dzisiejszej grupy czuwała Krystyna, a uczestniczyli w niej: Zdzisław, Wiesław, Darek, Paweł i Małgorzata. Wiesław rozpoczął spotkanie modlitwą i wspólnym śpiewem na chwałę Pana. 

Małgorzata zaproponowała krótką zabawę w odpowiedzi "Tak / Nie". Kto udzielił najwięcej odpowiedzi "Nie" na proste pytania typu: Czy masz kota? Czy nigdy niczego nie ukradłeś? Czy masz siostrę? – ten odpadał z gry. W czasie zabawy dowiedzieliśmy się troszkę o sobie nawzajem ;) 

Potem była tradycyjna rundka i dzielenie się tym, co nas spotkało w minionym tygodniu, albo tym, co jest dla nas ważne obecnie. 

Na zakończenie, Małgorzata odczytała deklarację z okładki Nowego Testamentu Gedeonitów, dla tych, którzy wciąż szukają właściwej drogi oraz dla tych, którzy już tą drogę znaleźli i kroczą nią każdego dnia. 

Bóg cię kocha 
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana 3,16 
Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. List do Rzymian 5,8 

Wszyscy są grzesznikami 
Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. List do Rzymian 3,23 
Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego. List do Rzymian 3,10 

Boże lekarstwo na grzech 
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. List do Rzymian 6,23 
Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego. Ewangelia Jana 1,12 

Każdy może być zbawiony właśnie teraz 
Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Objawienie Jana. 3,20 
Każdy bowiem; kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. List do Rzymian 10,13 
Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego. Ewangelia Jana 20,31 

Przyjmij Chrystusa jako swojego Zbawcę 
Jeśli nie wiesz jak to zrobić możesz skorzystać z poniższej modlitwy: 
Wyznaję Bogu, że jestem grzesznikiem i wierzę, że Pan Jezus Chrystus mnie pokochał i umarł za moje grzechy na krzyżu, że został wzbudzony z martwych dla mojego usprawiedliwienia. Teraz przyjmuję i wyznaję Go, jako mojego osobistego Zbawcę i Pana. 

Zapewnienie dla wierzącego 
Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. List do Rzymian 10,9 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Ewangelia Jana 5,24